Lëpirja e gishtave pas buke

Sipas një transmetimi të Ebu Hurejres (r.a.) Profeti paqja qoftë mbi të! ka thënë:

“Kur ndonjëri prej jush ha ushqim, le t’i lëpijë gishtat, sepse nuk mund ta dijë ku është begatia e mirësia e ushqimit.”[1]

[1]Muslimi, 3/1606; Tirmidhiu, 4/258; Ibn Maxhe, 2/1088.

 

ilmihali

Share this post

scroll to top