Nuk duhet të hahet nga mesi i pjatës

Këtij urdhri duhet t’i përgjigjen ata njerëz të cilët hanë bashkë nga e njëjta pjatë apo në rastin kur ha vetëm në një pjatë. Ibn Abasi (r.a.) transmeton se Profeti paqja qoftë mbi të! ka thënë: “Begatia zbret në mes të ushqimit, prandaj ju mos e hani ushqimin nga mesi, por anash.”[1]

[1]Ebu Davudi, 2/348; Ibn Maxhe, 2/1090.

 

ilmihali

Share this post

scroll to top