A PËRDORET VAJI I ULLIRIT PËR USHQIM DHE SHËRIM?

olive-oil-968657.jpg

Omer ibn Hatabi transmeton: “I Dërguari i Zotit ka thënë: “Konsumojeni vajin e ullirit dhe lyhuni me të sepse ai është fryt i një peme të begatshme.”[1] Në transmetimin e Ebu Esidit (r.a.) tregohet se Profeti ka thënë: “Konsumojeni vajin e ullirit në ushqim dhe lyhuni me të sepse ai është nga një pemë e begatshme.”[2]

 

[1]Tirmidhiu, 4/285; Ahmed b. Hanbel, 3/497.

[2]Ibn Maxhe, 2/1103; Darimi, 2/139.

 

ilmihali

Share this post

scroll to top