Ka ndaluar ngrënien dhe pirjen me dorën e majtë

5a77076418c7731aa8e6e6e5.jpg

Sipas transmetimit të Abdullah ibn Omerit (r.a.) Profeti paqja qoftë mbi të! ka thënë: ”Mos hani dhe pini me dorën e majtë, sepse shejtani ha dhe pi me dorën e majtë.”[1]

Sipas transmetimit të babait të Salimit(r.a.) Profeti paqja qoftë mbi të! ka thënë: “Kur ndonjëri prej jush do të hajë, le të hajë me dorën e djathtë dhe le të pijë me të djathtën. Sepse shejtani ha dhe pi me dorën e majtë.”[2]

[1]Muslimi, 3/1598; Ahmed b. Hanbel, 2/106.

[2]Ebu Davudi, 2/467; Ahmed b. Hanbel, 2/128.

 

ilmihali

Share this post

scroll to top